Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Vypracujeme pre obce programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), ktoré sú potrebné okrem iného, aj pri dokazovaní súladu s regionálnymi stratégiami na realizáciu projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov.

Na vypracovanie PHSR zamestnávame vyštudovaných odborníkov v oblasti regionálneho rozvoja a európskej integrácie, ktorí majú s prípravou PHSR skúsenosti a vypracujú ho v súlade so všetkými potrebnými dokumentmi.

 
Čo je to PHSR:

  • PHSR je strednodobý programový dokument vypracovávaný spravidla na obdobie 7-10 rokov
  • je nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce
  • vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy občanov obce

 
Čo je potrebné vedieť:

  • každá obec by podľa zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja (HL) mala vypracovať, schvaľovať a pravidelne vyhodnocovať plnenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a zabezpečovať jeho plnenie
  • PHSR by mal obsahovať analytickú, strategickú a implementačnú časť
  • na vyhotovení PHSR by sa mala podieľať samospráva, obyvatelia obce, podnikatelia obce a odborná verejnosť
  • PHSR by malo byť v súlade s koncepciami štátu, VÚC, príslušného mikroregiónu, rezortnými stratégiami, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod.